Smalltown Eyes logo

Stratton Mountain, Vermont 05155

(Cool links)